STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI DRUKI DO POBRANIA OFERTY PRACY LINKI KONTAKT
 
 

:: Rejestracja w Urzędzie

Osoba chcąca uzyskać status osoby bezrobotnej powinna osobiście dokonać rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Nie ma ściśle ustalonego terminu w jakim powinna się zarejestrować (nie ma obowiązku rejestracyjnego) niemniej jednak w przypadku powrotu do zasiłku w terminie 14 dni.

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA - należy kliknąć na poniższy link: 

http://www.praca.gov.pl/

Instrukcja znajduje się na stronie:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/index.html

Dokumenty potrzebne do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy:

 1. Dowód osobisty
 2. świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, dyplom (oryginał + ksero), zaświadczenia o ukończonych kursach lub posiadanych uprawnieniach,
 3. Oryginały wszystkich świadectw pracy + KSERO,
 4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania okreslonych prac, jeżeli taki dokument się posiada,
 5. Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 6. Decyzja o niepodleganiu ubezpieczeniu rolniczemu, w przypadku zameldowania z rolnikiem posiadajacym gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 2 ha przeliczeniowych
 7. W przypadku osób pobierających rentę rodzinną – zaświadczenie z ZUS/KRUS o jej wysokości,
 8. Zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu nieruchomości rolnej (własnej oraz współmałżonka) dotyczy zameldowania na pobyt stały i czasowy,
 9. PESEL dzieci - w przypadku zgłaszania dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego

Dodatkowo:

Rejestrując się po pracy:

 • Zaświadczenie o okresach pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, lub opiekuńczego (dot. osób które przebywały na tych zasiłkach po ustaniu zatrudnienia).

Rejestrując się po pracy, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w tym umowa zlecenie, umowa o dzieło

 • zaświadczenie o miesięcznym wynagrodzeniu brutto z informacją o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego - podstawa jego naliczenia.

Rejestrując się po zatrudnieniu jako opiekun osób starszych:

 • Zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Rejestrując się po działalności gospodarczej:

 • Decyzję z urzędu gminy/miasta o likwidacji działalności gospodarczej (oryginał + ksero),
 • Zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składki na ubezpieczenia społeczne.

Rejestrując się po wojsku:

 • Książeczka wojskowa (oryginał+ksero)

Rejestrując się po rencie inwalidzkiej:

 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty,
 • orzeczenie z Komisji Lekarskiej o zdolności do pracy,
 • decyzję wstrzymującą rentę inwalidzką.

Rejestrując się po zasiłkach MOPS/GOPS:

 • Zaświadczenie o okresach ich pobierania.
WAŻNE !!!
Rejestrować można się wyłącznie osobiście na podstawie przedłożonych dokumentów. Brak któregokolwiek z dokumentów uniemożliwi rejestrację.


Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • osobiście: siedziba Powiatowego Urzędu Pracy pokój nr 2
 • telefonicznie: (044)724-68-64,(044)724-62-82 w. 27
 • e-mail:
    PUP w Tomaszowie Maz. ul. Konstytucji 3 Maja 46, tel. (044) 724-68-64, e-mail: loto@praca.gov.pl